Hoe verbeter ik mijn organisatie of bedrijf?

Hoe verbeter ik mijn organisatie of bedrijf?

Met aandacht voor alle lagen van jouw organisatie of bedrijf ben je sneller en gemakkelijker in staat om verbeteringen door te voeren in je bedrijfsvoering. Dat biedt houvast voor inzicht in het functioneren van je organisatie en helpt bij het bepalen van een effectieve verbeterstrategie.

Aandacht voor de gelaagdheid van je organisatie of bedrijf

Een organisatie bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal invloed hebben op het totale functioneren ervan. Door je organisatie vanuit de verschillende aandachtsgebieden te bekijken, zie je eerder het grotere plaatje en de onderlinge verbanden. Hierdoor krijg je een duidelijker inzicht waar knelpunten liggen en op welke onderdelen je zaken kunt verbeteren. Dit levert vervolgens input op voor de strategie die je moet uitzetten voor de organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om oplossingen, maar ook een duidelijke koers voor je bedrijf of organisatie op basis van verbeteracties voor de komende maanden.

Strategie bestaat in essentie uit:

  • doelstellingen
  • missie
  • visie
  • beleid
  • inzet van de beschikbare (financiële) middelen

van een onderneming. Het beleid komt dus deels voort vanuit de verbeterplannen. De andere ingrediënten komen uit de verschillende lagen van je organisatie naar voren.

Vijf organisatielagen = vijf cirkels

Deze lagen hebben we gevisualiseerd in een Organisatie Framework (zie onderstaande afbeelding). Het betreft een indeling in 5 lagen (cirkels) waarmee we de belangrijkste onderdelen van de organisatie in kaart hebben gebracht. De directie dient aandacht te besteden aan elke laag. Met een goed onderbouwde strategie zul je je doelstellingen sneller behalen en leg je een sterk fundament voor effectieve bedrijfsvoering. Zo wordt de kans groter om op lange termijn duurzaam succesvol te zijn.

Organisatie Framework

Het framework toont een vereenvoudigde weergave van de belangrijkste onderdelen en processen van de bedrijfsvoering, hier weergegeven als cirkels. Elke cirkel bestaat uit 3 à 4 onderdelen, die samen weer een geheel vormen.

Om het Organisatie Framework toe te lichten bekijken we elke cirkel en haar onderdelen individueel, van rechtsonder naar linksboven.

In blog 2 bespreken we het framework in de praktijk. We kijken naar veel voorkomende knelpunten die we in de praktijk zien en hoe het Organisatie Framework in een organisatie of bedrijf kan worden toegepast.

Cirkel 1: groeipotentieel

De eerste cirkel heeft betrekking op de organisatie en haar groeipotentieel. We bekijken deze cirkel van binnen naar buiten. In de kern bevindt zich de governance van het bedrijf. De stijl van leidinggeven is bepalend voor veel aspecten van een organisatie of bedrijf. Ze drukt een stempel op de cultuur binnen een bedrijf en daarmee op de motivatie en het gedrag van medewerkers. Motivatie en gedrag op hun beurt bepalen voor een groot deel hoe intern en extern wordt gecommuniceerd.

Cirkel 2: markt en propositie 

De tweede cirkel heeft te maken met de markt en de propositie van de organisatie. Met andere woorden: het business- en verdienmodel waarmee geld wordt verdiend en een marktpositie wordt opgebouwd. In deze cirkel werken we juist van buiten naar binnen, omdat motivatie en gedrag, het resultaat van de vorige cirkel, van invloed zijn op de visie en het vrij kunnen denken. Een vrije visie is bepalend voor een sterke en treffende missie, die uiteindelijk naar een zo optimaal mogelijk business- en verdienmodel moet leiden.

Cirkel 3: uitvoering en activiteiten 

De derde en middelste cirkel gaat over de uitvoering en alle activiteiten binnen de onderneming. De basis voor deze cirkel is het business- en verdienmodel. De flow in deze cirkel werkt weer van binnen naar buiten.

De organisatie-inrichting betreft de structuur van de organisatie, bijvoorbeeld hoe de organisatie is ingericht in verschillende afdelingen, kostenplaatsen of entiteiten. Met een juiste structuur of inrichting kan veel geld worden bespaard.

De onderdelen van de organisatie hebben ieder hun eigen werkwijze en manier van opereren: de processen. Als de structuur en de processen helder zijn ingericht, komt dit ten goede aan de samenwerking en communicatie. Dit geldt zowel intern (communicatie tussen medewerkers) als extern (communicatie naar klanten, partners en leveranciers). Communicatie is een van de belangrijkste schakels voor succesvolle bedrijfsvoering, omdat zij invloed heeft op alle activiteiten binnen de organisatie.

Cirkel 4: managementinformatie 

De vierde en vijfde cirkels zijn iets anders ingericht. De vierde cirkel betreft de managementinformatie van de organisatie. Het gaat om het verzamelen en rubriceren van data om inzicht in processen en resultaten te krijgen, om deze daarna tegen het licht te houden en te verbeteren.

Financial control staat hier voor de boekhouding, ofwel financieel inzicht. Business control gebruikt dit inzicht in combinatie met diverse product- en marktinformatie om specifieke kengetallen en kpi’s te genereren en legt de focus op optimalisatie met de simpele vraag: ‘hoe kunnen we meer verkopen?’.

Planning en control richten zich op de financiële gezondheid van de organisatie in de toekomst, door middel van begrotingen, prognoses, budgetvergelijkingen en de bewaking van geldstromen.

Cirkel 5: strategie

In de vijfde cirkel staat strategie centraal. Strategie is het resultaat van de drie buitenste elementen. De vastgestelde doelen dienen als basis voor de strategie, bijvoorbeeld de groei en het volume van verkopen binnen een periode, maximale uitval, ziekteverzuim, et cetera. Met riskmanagement geef je aandacht aan het voorkomen van risico’s. Bijvoorbeeld de kwaliteit van je product, het vlekkeloos functioneren van het productieproces en juridische leveringsvoorwaarden. Vervolgens kijk je hoe de markt hierop reageert om product failures te voorkomen. Funding staat voor het tijdig kunnen aantrekken van liquide middelen die nodig zijn om je doelen en de gekozen strategie in de nabije toekomst te realiseren.

Cyclus: nieuwe ronde

Vanuit de vijfde cirkel begint de cyclus weer van vooraf aan. De strategie en de doelen zullen in de organisatie moeten beklijven. Dit komt tot uiting in een nieuwe ronde van het Organisatie Framework, waarbij medewerkers enthousiast moeten worden gemaakt voor de nieuwe doelstellingen en targets. Zo krijgen de medewerkers nieuwe energie om processen en communicatie te verbeteren.

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.